Chilli No. 5 (gezamenlijk het “Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”) biedt u websitefuncties en andere producten en diensten wanneer u een bezoek brengt aan of winkelt op chillino5.com (de “Website” en , gezamenlijk, de “Diensten”). Wij leveren de Diensten onder de volgende voorwaarden, die een contract vormen tussen u en het Bedrijf (de “Overeenkomst”).

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE DIENSTEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE OVEREENKOMST. LEES HET AANDACHTIG DOOR.

We bieden een scala aan Diensten en soms kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer u bijvoorbeeld producten bezoekt of koopt via onze Winkel, bent u ook onderworpen aan de voorwaarden en overeenkomsten die van toepassing zijn op die Dienst (“Servicevoorwaarden”). Als een bepaling van deze Overeenkomst niet in overeenstemming is met de Servicevoorwaarden, hebben die Servicevoorwaarden voorrang.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u een Service gebruikt, of e-mails, sms-berichten en andere communicatie vanaf uw op internet aangesloten apparaat naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen, zoals e-mails, sms-berichten, mobiele pushberichten of kennisgevingen en berichten op deze site of via de andere Services, en u kunt kopieën van deze communicatie bewaren voor uw eigen administratie. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

AUTEURSRECHTEN

Alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar wordt gesteld via een Service, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van het Bedrijf of zijn leveranciers van inhoud en wordt beschermd door de Europese Unie- en internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar wordt gesteld via een Service is het exclusieve eigendom van het Bedrijf en wordt beschermd door de Europese Unie en internationale auteursrechtwetten.

HANDELSMERKEN

De Chilli No. 5®-merken, fles- en labelontwerpen zijn exclusief geregistreerde handelsmerken en servicemerken van het Bedrijf. Bovendien zijn afbeeldingen, logo’s, paginakoppen, stijlen en servicenamen die zijn opgenomen in of beschikbaar worden gesteld via een Service handelsmerken of handelsstijl van het Bedrijf in de Europese Unie en andere landen. De handelsmerken en handelsstijl van het bedrijf mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van het bedrijf zijn, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op een manier die het bedrijf in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van het Bedrijf en die in een Service voorkomen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door het Bedrijf.

LICENTIE EN TOEGANG

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Overeenkomst, verlenen het Bedrijf of zijn contentproviders u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Services. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van een Service of de inhoud ervan; het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; enig afgeleid gebruik van een Dienst of de inhoud ervan; het downloaden, kopiëren of ander gebruik van accountinformatie ten behoeve van een derde partij; of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Overeenkomst of enige Servicevoorwaarden, zijn voorbehouden en behouden door het Bedrijf of zijn licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden of andere contentproviders. Geen enkele service, noch enig onderdeel van een service, mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. U mag geen kaders of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van het bedrijf in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken met de naam of handelsmerken van het Bedrijf zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. U mag de Diensten niet misbruiken. U mag de Services alleen gebruiken zoals wettelijk is toegestaan. De door het Bedrijf verleende licenties worden beëindigd als u zich niet houdt aan deze Overeenkomst of enige Servicevoorwaarden.

GEBRUIKERSGEDRAG, REVIEWS, OPMERKINGEN, COMMUNICATIE EN ANDERE INHOUD

Bezoekers mogen recensies, opmerkingen, foto’s, video’s en andere inhoud en communicatie plaatsen en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk maakt op van intellectuele eigendomsrechten (inclusief publiciteitsrechten), of anderszins schadelijk voor derden of aanstootgevend, en bevat geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van “spam” of ongevraagde commerciële elektronische berichten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van een kaart of andere inhoud. Het Bedrijf behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar beoordeelt de geplaatste inhoud niet regelmatig. U stemt er verder mee in om deze regels te volgen:

(a) niets illegaals doen;

(b) geen informatieve inhoud uploaden, posten of verzenden die onwettig is, een andere persoon of entiteit bedreigt, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, de privacy van een ander schendt of anderszins verwerpelijk is;

(c) geen schade toebrengen aan legale minderjarigen;

(d) geen persoonlijke informatie verzamelen over, “cyberstalken” of een andere bezoeker lastigvallen, of gedrag vertonen dat een negatieve invloed heeft op de online ervaring van een andere bezoeker;

(e) u niet voordoen als een andere bezoeker, persoon of entiteit, inclusief een functionaris of werknemer van het bedrijf;

(f) niet opzettelijk of onopzettelijk enige lokale, staats- of federale wet overtreden, inclusief schendingen van de auteursrechtwet;

(g) geen software of bestanden uploaden, posten of verzenden die softwarevirussen of andere schadelijke computercode bevatten;

(h) de werking van onze webservers of andere computers of internet- of netwerkverbindingen niet verstoren;

(i) geen informatieve inhoud uploaden, plaatsen of verzenden die het auteursrechtelijk beschermde, gepatenteerde of handelsmerk intellectuele eigendom van een ander is, of het handelsgeheim van of vertrouwelijke informatie van een ander;

(j) geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties uploaden, posten of verzenden, inclusief “spam” of “junkmail”; en

(k) anderen niet helpen deze regels te overtreden.

Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u het bedrijf een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, uitvoeren, vertalen , afgeleide werken maken van, dergelijke inhoud verspreiden en weergeven over de hele wereld in alle media. U verleent het Bedrijf en de sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als ze daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat de inhoud juist is; dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met deze Overeenkomst en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit; en dat u het Bedrijf vrijwaart voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die u aanlevert. Het bedrijf heeft het recht, maar niet de verplichting, om activiteiten of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud die door u of een derde partij is geplaatst.

KLACHTEN

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht of als uw intellectuele eigendom op een andere manier is verduisterd of geschonden, neem dan contact met ons op via[email or physical address] . We zullen reageren op de zorgen van rechthebbenden over een vermeende inbreuk. Geef ons in uw schriftelijke klacht de volgende informatie:

Een fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang op te treden;

Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de Website bevindt;

Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van de rechten, diens vertegenwoordiger of de wet;

Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van de rechten bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van de rechten op te treden.

ANDERE BEDRIJVEN

We kunnen links naar de sites van gelieerde bedrijven en bepaalde andere bedrijven verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we geven geen garantie voor het aanbod van deze bedrijven of individuen of de inhoud van hun sites. Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de inhoud van al deze en andere derden. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE DIENSTEN EN ALLE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE, INDIEN VAN TOEPASSING) EN ANDERE DIENSTEN DIE OP OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VIA DE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD “AS IS” EN “SISAS AVAILABLE” BASIS TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS GESPECIFICEERD. HET BEDRIJF GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) OF ANDERE DIENSTEN DIE OP OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD , TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS GESPECIFICEERD. U STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, WIJST HET BEDRIJF ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT DE DIENSTEN, INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) OF ANDERE DIENSTEN DIE OP OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT VIA DE DIENSTEN, DE SERVERS VAN HET BEDRIJF OF DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATION COMMUNICATION VAN FREE ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN EEN SERVICE, OF UIT ENIGE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) OF ANDERE DIENSTEN DIE OP OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VIA EEN DIENST , MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE, TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK WORDT GESPECIFICEERD. BEPAALDE LANDELIJKE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

GESCHILLEN

Elk geschil of claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van een Service, of met producten of diensten die door het Bedrijf of via de Websites worden verkocht of gedistribueerd, zullen worden opgelost door bindende arbitrage, in plaats van door een rechtbank.

TOEPASSELIJK RECHT

Door een Service te gebruiken, stemt u ermee in dat de toepasselijke wetten van het Verenigd Koninkrijk, ongeacht de principes van wetsconflicten, van toepassing zijn op deze Overeenkomst en elk geschil van welke aard dan ook dat tussen u en het Bedrijf zou kunnen ontstaan. Onze websites zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. Niemand onder de 13 jaar mag persoonlijke informatie aan de Websites of het Bedrijf verstrekken. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar, en als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik of verstrekt u geen informatie op de Websites of verstrekt u geen informatie over uzelf aan ons, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, of een schermnaam of gebruikersnaam die u kunt gebruiken.

SITE BELEID, WIJZIGING EN SCHEIDBAARHEID

Lees ons andere beleid, zoals onze privacyverklaring, die op de website is geplaatst. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze site, ons beleid, de servicevoorwaarden en deze overeenkomst. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende voorwaarde.

0
    0
    SHOPPING BAG
    Your cart is emptyReturn to Shop